Toán Lớp 6: Cho M= {a;b ; -3;2} và N={x;b ; 2;-5} thay ? bằng thuộc và không thuộc b ? M ; -5 ? M ; 2 ? M ; b? N ; -5 ? N. ; -3 ? N

By Lan Anh

Toán Lớp 6: Cho M= {a;b ; -3;2} và N={x;b ; 2;-5} thay ? bằng thuộc và không thuộc
b ? M ; -5 ? M ; 2 ? M ; b? N ; -5 ? N. ; -3 ? N
Viết một bình luận