Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tính tổng sau : 1,99 + 2,98 + 3,97 + 4,96 +-+ 99,01 A. 112,91 B. 99 C. 49995 D. 4999,5 + Chọn ý đ

Toán Lớp 5: Tính tổng sau : 1,99 + 2,98 + 3,97 + 4,96 +….+ 99,01
A. 112,91 B. 99 C. 49995 D. 4999,5
+ Chọn ý đúng
+Nêu cách tính
+ Và đưa ra công thức
Mik sẽ đánh giá 5 sao^^

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số hạng trong tổng đó là :
  (99,01-1,99):0,99+1=99(số)
  Tổng của dãy số đó là :
  (99,01-1,99).99:2=4999,5
  Đáp số :4999,5
  @Trung

 2. 1,99 + 2,98 + 3,97 + 4,96 +….+ 99,01
  Có số số hạng là:
  ( 99,01 – 1,99 ) : 0,99 + 1 = 99 ( số hạng )
  Tổng dãy số trên là:
  ( 99,01 + 1,99 ) x 99 : 2 = 4999,5
  ⇒ D
  -Công thức tính tổng của 1 dãy số cách đều:
  Bước 1: Tính số số hạng có trong dãy: (Số hạng lớn nhất của dãy – số hạng bé nhất của dãy): khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp trong dãy + 1
  Bước 2: Tính tổng của dãy: (Số hạng lớn nhất của dãy + số hạng bé nhất của dãy) x số số hạng có trong dãy : 2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )