Toán Lớp 5: Một người có 24 000 000 đồng, một phần gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2% 1 tháng và một phần gửi tín dụng với lãi suất 1,5% 1 tháng. Hàng

Toán Lớp 5: Một người có 24 000 000 đồng, một phần gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2% 1 tháng và một phần gửi tín dụng với lãi suất 1,5% 1 tháng. Hàng tháng người đó nhân được số tiền lãi là 333 000 đồng. Hỏi mỗi phần tiền gửi của người đó là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền lãi hàng tháng người đó nhận được là :
  24 000 000 x 1,2 : 100 = 288 000 ( đồng )
   Số tiền lãi ít hơn so với thực tế là :
  333 000 – 288 000 = 45 000 ( đồng ) 
   Lãi suất 1,5 % hơn lãi suất 1,2 % là :
  1,5 % – 1,2% = 0,3%
   Số tiền gửi với lãi suất 1,5% một tháng là :
  45 000 : 0,3 x 100 = 15 000 000 ( đồng ) 
  Số tiền gửi với lãi suất 1,2% một tháng là :
  24 000 000 – 15 000 000 = 9 000 000 ( đồng ) 
  Đáp số : 15 000 000 đồng
                 9 000 000 đồng.

  Trả lời
 2. Tóm tắt : Người đó có 24 000 000 đồng
  Mỗi tháng gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2%, gủi tín dụng với lãi suất 1,5%
  Số tiền lãi người đó nhận mỗi tháng LL 333 000 đồng 
  Giải 
  Nếu số tiền người đó đều gửi với lãi suất 1,2% trên  1 tháng thì số tiền lãi là 
  24 000 000 * 1,2% = 288 000 ( đồng )
  Số tiền laĩ ít hơn so với tiền lãi thực tế là 
  333 000 – 288 000 = 45 000 (đồng )
  Lãi suất 1,5% hơn 1,2% số % là 
  1,5 % -1,2 % = 0,3 %
  Số tiền gửi với lãi suất 1,5% mỗi tháng là 
  45 000 : 0,3% = 15 000 000 ( đồng )
  Số tiền gửi với lãi suất 1,2% mỗi tháng là 
  24 000 000 – 15 000 000 = 9 000 000 (đồng )
  Đáp số : 15 000 000 đồng , 9 000 000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận