Toán Lớp 12: (x+1)^5 viết khai triển theo công thức nhị thức newton là gì?

Toán Lớp 12: (x+1)^5 viết khai triển theo công thức nhị thức newton là gì?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $(x+1)^5 =x^5 +5x^4 + 10x^3 + 5x^2 + x + 1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng công thức khai triển nhị thức $Newton$ ta được:
  $(x+1)^5 = C_5^0x^5 + C_5^1x^4 + C_5^2x^3 + C_5^3x^2 + C_5^4x + C_5^5$
  $\Leftrightarrow (x+1)^5 =x^5 +5x^4 + 10x^3 + 5x^2 + x + 1$

  Trả lời

Viết một bình luận