Toán Lớp 8: Cho hbh ABCD có AB>BC. Từ A vẽ AH⊥BD, từ C vẽ CK ⊥BD. Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh a) T/g AHCK là hình gì? Tại sao ? b) CMR:

By Diệu Hằng

Toán Lớp 8: Cho hbh ABCD có AB>BC. Từ A vẽ AH⊥BD, từ C vẽ CK ⊥BD. Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh
a) T/g AHCK là hình gì? Tại sao ?
b) CMR: ba điểm A,O,C thẳng hàng
Viết một bình luận