Toán Lớp 5: tổng : m=1+3+5+7+…+97+99 hellp cứu me

Toán Lớp 5: tổng : m=1+3+5+7+…+97+99 hellp cứu me

TRẢ LỜI

 1. Lời giải chi tiết:
  Công thức tính tổng:
    text{S=(số cuối+số đầu)}\times\text{[(số cuối-số đầu):khoảng cách+1]:2}
  M=1+3+5+7+…+97+99
  M=(99+1)xx[(99-1):2+1]:2
  M=100xx(98:2+1):2
  M=100xx(49+1):2
  M=100xx50:2
  M=50xx50
  M=2500

  Trả lời

Viết một bình luận