Toán Lớp 7: 1.5 – sqrt(9/16):1×7/9 – abs(-1/3) + (-3)^2/2^2

Toán Lớp 7: 1.5 – sqrt(9/16):1×7/9 – abs(-1/3) + (-3)^2/2^2

TRẢ LỜI

 1. Answer
  1,5 – sqrt(9/16):1×7/9 – abs(-1/3) + (-3)^2/2^2
  = 3/2 – 3/4 : 1 xx 7/9 – 1/3 + 9/4
  = 3/2 – 3/4 xx 7/9 – 1/3 + 9/4
  = 3/2 – 7/12 – 1/3 + 9/4
  = 11/12 – 1/3 + 9/4
  = 7/12 + 9/4
  = 17/6

  Trả lời

Viết một bình luận