Toán Lớp 7: 1.5 – sqrt(9/16):1×7/9 – abs(-1/3) + (-3)^2/2^2

By Mỹ anh

Toán Lớp 7: 1.5 – sqrt(9/16):1×7/9 – abs(-1/3) + (-3)^2/2^2
Viết một bình luận