Toán Lớp 7: $\frac{x+2}{10}$ = $\frac{7-x}{8}$ Giúp mình với ạ

Toán Lớp 7: $\frac{x+2}{10}$ = $\frac{7-x}{8}$
Giúp mình với ạ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     \frac{x+2}{10}=\frac{7-x}{8}
  ⇔(x+2).8=(7-x).10        (Bước này nhân chéo)
  ⇔8x+16=70-10x
  ⇔8x+10x=70-16
  ⇔18x=54
  ⇔  x=54:18
  ⇔   x=3
  Vậy x=3

  Trả lời

Viết một bình luận