Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), gọi D, E theo thứ tự là trung điểm của AC, BC. Vẽ EF vuông góc với AB tại F `a)` Chứng minh r

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), gọi D, E theo thứ tự là trung điểm của AC, BC. Vẽ EF vuông góc với AB tại F a) Chứng minh rằng : DE // AB và tứ giác ADEF là hình chữ nhật b) Trên tia đối của tia DE lấy điểm K sao cho DK = DE. Chứng minh tứ giác AECK là hình thoi c) Gọi O là giao điểm của AE và DF. Chứng minh rằng O là trung điểm của AE và 3 điểm B,O,K thằng hàng. d) Vẽ EM vuông góc với AK tại M. Tính số đo góc DMF.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chứng minh rằng: DE // AB và tứ giác ADEF là hình chữ nhật.
  Xét \triangleABC có:
  D,E lần lượt là trung điểm của AC,BC
  =>DE là đường trung bình của \triangleABC
  =>DE////AB (tính chất đường trung bình trong tam giác)
  Mà AB\botAC (\triangleABC vuông tại A) nên:
  =>DE\botAC (từ vuông góc đến song song)
  =>\hat{ADE}=90^0
  EF\botAB $\text{(gt)}$ nên:
  =>\hat{AFE}=90^0
  Xét tứ giác ADEF có:
  \hat{BAC}=\hat{AFE}=\hat{ADE}=90^0 (cmt)
  =>ADEF là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật)
  Vậy DE////AB và ADEF là hình chữ nhật (đpcm)
  b) Chứng minh tứ giác AECK là hình thoi.
  DK=DE $\text{(gt)}$ nên:
  =>D là trung điểm của EK
  Xét tứ giác AECK có:
  D là trung điểm của EK (cmt)
  D là trung điểm của AC $\text{(gt)}$
  AC,EK cắt nhau tại D
  =>AECK là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành) (1)
  \triangleABC vuông tại A có AE là trung tuyến:
  =>AE=CE=(BC)/2 (tính chất trung tuyến trong tam giác vuông) (2)
  Từ (1) và (2) ta suy được: AECK là hình thoi 
  Vậy AECK là hình thoi (đpcm)
  c) Chứng minh rằng O là trung điểm của AE và ba điểm B,O,K thằng hàng.
  ADEF là hình chữ nhật (câu a) nên:
  =>O là trung điểm của AE,DF (tính chất hình chữ nhật)
  AECK là hình thoi (cmt) nên:
  =>AK=CE và AK////CE (tính chất hình thoi)
  Mà CE=BE (E là trung điểm của BC)
  =>AK=BE và AK////BE
  =>ABEK là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)
  =>O là trung điểm của BK (tính chất hình bình hành)
  =>O\inBK
  =>Ba điểm B,O,K thẳng hàng
  Vậy O là trung điểm của AE và ba điểm B,O,K thẳng hàng (đpcm)
  d)  Tính số đo góc DMF.
  \triangleAME vuông tại M có MO là trung tuyến:
  =>MO=OE=OA=(AE)/2 (tính chất trung tuyến trong tam giác vuông)
  Mà AE=DF (ADEF là hình chữ nhật) nên:
  =>MO=OD=OF=(DF)/2
  \triangleDMF có MO là trung tuyến mà MO=OD=OF=(DF)/2 (cmt) nên:
  =>\triangleDMF vuông tại M
  =>\hat{DMF}=90^0
  Vậy \hat{DMF}=90^0

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-goi-d-e-theo-thu-tu-la-trung-diem-cua-ac-bc-ve-ef

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )