Toán Lớp 3: Bài 1 : 1 kg = ? g 2 kg = ? g 2 km = ? m

Toán Lớp 3: Bài 1 :
1 kg = ? g
2 kg = ? g
2 km = ? m

TRẢ LỜI

Viết một bình luận