Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Để làm mứt dừa, người ta làm theo công thức: cứ 2kg dừa thì cần 2,5kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường để làm 5kg dừa

Toán Lớp 7: Để làm mứt dừa, người ta làm theo công thức: cứ 2kg dừa thì cần 2,5kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường để làm 5kg dừa

Comments ( 2 )

 1. Gọi x là số kg đường để làm 5kg dừa (x in NN^{**})
  Vì số kg dừa và số kg đường tỉ lệ thuận với nhau.
  Theo đề bài, ta có:
  \frac{2,5}{2}=\frac{x}{5}
  =>x=\frac{5.2,5}{2}
  =>x=6,25
  Vậy cần 6,25kg đường để làm 5kg dừa.

 2. Gọi x là số kg đường cần có để làm 5kg dừa (x in QQ; x > 0)
  Vì số kg dừa và số kg đường tỉ lệ thuận với nhau nên ta có :
  (2,5)/2 = x/5
  => x = (2,5 . 5)/2 = (12,5)/2 = 6,25  (kg)
  Vậy cần 6,25  kg đường để làm 5  kg dừa

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )