Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho xay trên tia ax lấy điểm B sao cho AB =6 cm . Trên tia đối của ax lấy điểm D sao cho ad = 4cm a tính BD b Lấy c là một điểm trên

Toán Lớp 6: Cho xay trên tia ax lấy điểm B sao cho AB =6 cm . Trên tia đối của ax lấy điểm D sao cho ad = 4cm
a tính BD
b Lấy c là một điểm trên tia ay biết BCD =80 độ, BCA= 45 độ tính ACD
c trên đường thẳng BD lấy điểm K sao cho AK =2 cm . tính BK

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  a)
  AD là tia đối của AB
  => A nằm giữa B và D
  => AD + AB = BD
  => 4 + 6        = BD
  => BD           = 10
  Vậy BD = 10 cm
  b) Theo đề bài, ta có:
  góc BCA+ góc ACD= góc BCD
  => 45 độ + góc ACD=80 độ
  => góc ACD=35 độ
  vậy góc ACD= 35 độ
  c) Vì AK < AB (2 cm < 6 cm)
  => K nằm giữa A và B
  => AK + BK = AB
  => 2 + BK    = 6
  =>        BK   = 6 – 2
  =>        BK   = 4
  Vậy BK = 4 cm
   

  toan-lop-6-cho-ay-tren-tia-a-lay-diem-b-sao-cho-ab-6-cm-tren-tia-doi-cua-a-lay-diem-d-sao-cho-ad

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  gửi tus

  toan-lop-6-cho-ay-tren-tia-a-lay-diem-b-sao-cho-ab-6-cm-tren-tia-doi-cua-a-lay-diem-d-sao-cho-ad

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )