Toán Lớp 7: đề Bài 2: Bài 2:cho tam giácc ABC cân tại A (A<90 độ).vẽ tia phân giác AH của góc BAC (H thuộc BC) biết AB=15cm,BH=9cm. Chứng minh rằng

Toán Lớp 7: đề Bài 2: Bài 2:cho tam giácc ABC cân tại A (A<90 độ).vẽ tia phân giác AH của góc BAC (H thuộc BC) biết AB=15cm,BH=9cm. Chứng minh rằng :Δ ABH=ΔACH

TRẢ LỜI

Viết một bình luận