Toán Lớp 9: Cho ba số a,b,c thỏa mãn: a^2+b^2+c^2<=18.Tìm giá trị nhỏ nhất của bt:A=3ab+bc+ca

Toán Lớp 9: Cho ba số a,b,c thỏa mãn: a^2+b^2+c^2<=18.Tìm giá trị nhỏ nhất của bt:A=3ab+bc+ca

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: (a+b+c)^2>=0, ∀a, b, c
    =>a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac>=0
   =>a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ac)>=0
   =>2(ab+bc+ac)>=-(a^2+b^2+c^2)
   =>ab+bc+ac>=(-(a^2+b^2+c^2))/2       (1)
  Lại có: a^2+b^2+c^2<=18
        =>-(a^2+b^2+c^2)>=-18    (2)
   Từ (1) và (2)
   =>ab+bc+ac>=(-18)/2=-9    (a)
   Mặt khác:
   (a+b)^2>=0, ∀a, b
  =>a^2+2ab+b^2>=0
  =>2ab>=(-a^2+b^2)         (3)
   Lại có: 
     c^2>=0, ∀c
  =>-a^2-b^2+a^2+b^2+c^2>=0
  =>-a^2-b^2>=-a^2-b^2-c^2
  =>-(a^2+b^2)>=-(a^2+b^2+c^2)
  Mà -(a^2+b^2+c^2)>=-18
  Suy ra: -(a^2+b^2)>=-18      (4)
   Từ (3) và (4)
   =>2ab>=-18       (b)
  Cộng (a) với (b) vế theo vế ta được:
   ab+bc+ac+2ab>=-9+(-18)
  =>3ab+bc+ac>=-27
  hay A>=-27
   Dấu “=” xảy ra khi:
      $\begin{cases} a^2+b^2+c^2=18\\(a+b+c)^2=0\\(a+b)^2=0\\c^2=0 \end{cases}$
   <=>$\begin{cases} a^2+b^2+c^2=18\\a+b+c=0\\a+b=0\\c=0 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} a^2+b^2+0=18\\a=-b\\c=0 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} (-b)^2+b^2=18\\a=-b\\c=0 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} b^2+b^2=18\\a=-b\\c=0 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} 2b^2=18\\a=-b\\c=0 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} b^2=9\\a=-b\\c=0 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} b=\pm3\\a=-b\\c=0 \end{cases}$
   Với b=3=>a=-3
         b=-3=>a=3
  Vậy GTNNN của A là -27 khi a=3; b=-3; c=0 hoặc a=-3; b=3; c=0

  Trả lời

Viết một bình luận