Toán Lớp 7: d) `x/6` = `12/4` e) `8/x` = `32/4` f) `x/-3` = `-12/-9`

Toán Lớp 7: d) x/6 = 12/4
e) 8/x = 32/4
f) x/-3 = -12/-9

0 bình luận về “Toán Lớp 7: d) `x/6` = `12/4` e) `8/x` = `32/4` f) `x/-3` = `-12/-9`”

 1. $\text{d) $\dfrac{x}{6}$ = $\dfrac{12}{4}$ }$
  $\text{⇒ x.4 = 6.12}$
  $\text{x.4 = 72}$
  $\text{x = 18}$
  $\text{e) $\dfrac{8}{x}$ = $\dfrac{32}{4}$ Đkxđ: x $\neq$ 0}$
  $\text{⇒ 32.x = 8.4}$
  $\text{32.x = 32}$
  $\text{x = 1}$
  $\text{f) $\dfrac{x}{-3}$ = -$\dfrac{12}{-9}$ }$
  $\text{⇒ -9.x = (-12).(-3)}$
  $\text{-9.x = 36}$
  $\text{x = -4}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   d, x/6 = 12/4
  ⇒ x : 6 = 3
      x       = 3 × 6
      x       = 18
  e, 8/x = 32/4
  ⇒ 8 : x = 8
           x = 8 : 8
           x = 1
  f, x/(-3) = (-12)/(-9)
  ⇒ x/(-3) = (-4)/(-3)
  ⇒ x = -4
        

Viết một bình luận