Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Có 5 người cùng làm một công việc thì hoàn thành trong 6 ngày. Hỏi có 15 người (với cùng năng suất đó) thì hoàn thành công việc trong m

Toán Lớp 7: Có 5 người cùng làm một công việc thì hoàn thành trong 6 ngày. Hỏi có 15 người (với cùng
năng suất đó) thì hoàn thành công việc trong mấy ngày?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số ngày 15 người hoàn thành công việc là a (ngày, a \in ZZ)
  Vì số người làm và số ngày hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên:
  5.6=15.a
  <=> 30=15a
  <=> a=30:15
  <=> a=2 (thỏa mãn)
  Vậy 15 người hoàn thành công việc đó trong 2 ngày. 

 2. Gọi số ngày mà 15 người hoàn thành công việc là a ( ngày ) ( a ∈ N* )
  Vì số người và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :
  5/15 = a/6
  => a . 15 = 5 . 6
  => a . 15 = 30
  => x = 30 : 15
  => x = 2
  Vậy có 15 người ( với cùng năng suất đó ) thì hoàn thành công việc trong 2 ngày.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )