Toán Lớp 7: cho x+y=15 và x/3=y/2 tìm x và y

Toán Lớp 7: cho x+y=15 và x/3=y/2 tìm x và y

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo đề x+y=15 và (x)/(3)=(y)/(2)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  (x)/(3)=(y)/(2)=(x+y)/(3+2)=(15)/(5)=3
  Ta có:
  (x)/(3)=3⇔x=9
  (y)/(2)=3⇔y=6
  Vậy để (x)/(3)=(y)/(2) thì x=9 và y=6

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  (x;y)=(9;6)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta được :
  (x)/(3)=(y)/(2)=(x+y)/(3+2)=(15)/(5)=3
  => $\begin{cases} x=3.3=9 \\ y=3.2=6 \end{cases}$
  Vậy (x;y)=(9;6)
   

  Trả lời

Viết một bình luận