Toán Lớp 7: cho x+y=15 và x/3=y/2 tìm x và y

By Diễm Phúc

Toán Lớp 7: cho x+y=15 và x/3=y/2 tìm x và y
Viết một bình luận