Toán Lớp 7: Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận , kho x = 6 thì y = 30 . Hệ số tỉ lệ của y đối với x là: A. 5 B. 1/5 C. 180 D. 30 Mọi người hướng

By Trang Ðài

Toán Lớp 7: Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận , kho x = 6 thì y = 30 . Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:
A. 5
B. 1/5
C. 180
D. 30
Mọi người hướng dẫn em làm mấy bài dạng kiểu này với ạ
Viết một bình luận