Toán Lớp 11: sin3xcosx-$\sqrt{3}$ cos2x=$\sqrt{2}$ +sinxcos3x

By Tuyết lan

Toán Lớp 11: sin3xcosx-$\sqrt{3}$ cos2x=$\sqrt{2}$ +sinxcos3x
Viết một bình luận