Toán Lớp 11: sin3xcosx-$\sqrt{3}$ cos2x=$\sqrt{2}$ +sinxcos3x

Toán Lớp 11: sin3xcosx-$\sqrt{3}$ cos2x=$\sqrt{2}$ +sinxcos3x

0 bình luận về “Toán Lớp 11: sin3xcosx-$\sqrt{3}$ cos2x=$\sqrt{2}$ +sinxcos3x”

 1. Giải đáp:
  \(S = \left\{\dfrac{7\pi}{24} + k\pi;\ \dfrac{13\pi}{24} + k\pi\ \Bigg|\ k\in\Bbb Z\right\}\) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \quad \sin3x.\cos x -\sqrt3\cos2x = \sqrt2+\sin x\cos3x\\
  \Leftrightarrow (\sin3x.\cos x-\cos3x.\sin x) – \sqrt3\cos2x = \sqrt2\\
  \Leftrightarrow \sin2x – \sqrt3\cos2x = \sqrt2\\
  \Leftrightarrow \dfrac12\sin2x – \dfrac{\sqrt3}{2}\cos2x= \dfrac{\sqrt2}{2}\\
  \Leftrightarrow \sin\left(2x – \dfrac{\pi}{3}\right) = \sin\dfrac{\pi}{4}\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}2x – \dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{4} + k2\pi\\2x – \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{3\pi}{4} + k2\pi\end{array}\right.\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = \dfrac{7\pi}{24} + k\pi\\x = \dfrac{13\pi}{24} + k\pi\end{array}\right.\quad (k\in\Bbb Z)\\
  \text{Vậy}\ S = \left\{\dfrac{7\pi}{24} + k\pi;\ \dfrac{13\pi}{24} + k\pi\ \Bigg|\ k\in\Bbb Z\right\}
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận