Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Ba tổ sản xuất cùng làm một số sản phẩm như nhau. Tổ 1 làm trong 2 giờ, tổ 2 làm trong 3 giờ, tổ 3 làm trong 5 giờ thì hoàn thanh xong

Toán Lớp 7: Ba tổ sản xuất cùng làm một số sản phẩm như nhau. Tổ 1 làm trong 2 giờ, tổ 2 làm trong 3 giờ, tổ 3 làm trong 5 giờ thì hoàn thanh xong công việc. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu người, biết tổ 3 làm ít hơn tổ 2 là 8 người và năng suất lao động của mỗi người là như nhau? ( làm ơn giải đủ các bước)

Comments ( 2 )

 1. $\text{Gọi x , y , z là mỗi tổ (người làm):tổ 1, 2, 3(x , y ,z $\in$ N*)}$
  Tổ 2 hơn tổ 3 là 8 người nên: $\text{a – z}$
  $\text{Vì năng suất mỗi người như nhau nên số người và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch}$
  $\text{Ta có:}$
  $\text{2x = 3y = 5z}$
  =>$\dfrac{2x}{30}$=$\dfrac{3y}{30}$=$\dfrac{5y}{30}$
  =>$\dfrac{x}{15}$=$\dfrac{y}{10}$=$\dfrac{z}{6}$=$\dfrac{y-z}{10-6}$=$\dfrac{8}{4}$=$\text{2}$
  Ta làm phép tính như sau:
  =>$\dfrac{x}{15}$=$\text{2.15}$=$\text{30}$
       $\dfrac{y}{10}$=$\text{2.10}$=$\text{20}$
       $\dfrac{z}{6}$  =$\text{2.6}$=$\text{12}$
  Ta kết luận rằng:
  $\text{Tổ 1 có 30 người}$
  $\text{Tổ 2 có 20 người}$
  $\text{Tổ 3 có 12 người}$

 2. @Bé
  Nl:ko hiểu thì hỏi mình nha

  toan-lop-7-ba-to-san-uat-cung-lam-mot-so-san-pham-nhu-nhau-to-1-lam-trong-2-gio-to-2-lam-trong-3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng