Toán Lớp 5: Y : 0,75 + Y : 0,5 = 3/10 Y x 3/4 – Y x0,25 = 1/2

Toán Lớp 5: Y : 0,75 + Y : 0,5 = 3/10

Y x 3/4 – Y x0,25 = 1/2

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Y : 0,75 + Y : 0,5 = 3/10 Y x 3/4 – Y x0,25 = 1/2”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Y : 0,75 + Y : 0,5 = 3/10
  Y×4/3+Y×2/1=3/10
  Y×(4/3+2/1)=3/10
  Y×10/3=3/10
  Y=3/10:10/3
  Y=9/100
  _______________________________________________________
  Y × 3/4 – Y ×0,25 = 1/2
  Y×(3/4-0,25)=1/2
  Y×(3/4-1/4)=1/2
  Y×1/2=1/2
  Y=1/2:1/2
  Y=1
   

  Trả lời

Viết một bình luận