Toán Lớp 7: ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho AB = BK. Gọi H là trung điểm AK. Kéo dài BH cắt AC tại I. a)

Toán Lớp 7: ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho AB = BK. Gọi H là trung điểm AK. Kéo dài BH cắt AC tại I. a) Nếu góc ABC bằng 60°. Tính số đo góc ACB. b) Chứng minh ∆ABH = ∆KBH. Từ đó suy ra AK vuông góc với BI. c) Qua K kẻ đường thẳng song song với AC, cắt Bh, AB lần lượt tại N và D. Chứng minh KA là tia phân giác của góc IKD. d) Kẻ AM vuông góc với BC tại M. Chứng minh 3 điểm A, N, M thẳng hàng

TRẢ LỜI

 1. a , Δ ABC vuông tại A
  ⇒ ABC + ACB =90 độ
  ⇒ ACB = 90 độ – ABC
  ⇒ ACB = 90 độ – 30 độ
  ⇒ ACB = 60 độ 
  b , Xét Δ BHA và Δ BHK có :
  BH chung ; BA = BK ( gt ) ; AH = KH ( H là trung điểm AK )
  ⇒ Δ BHA = Δ BHK ( c . c . c ) ( đpcm )
  ⇒ BHA = BHK
  mà BHA + BHK = 180 độ
  ⇒ BHA = BHK = 90 độ
  ⇒ AK ⊥ BI ( đpcm )
  c , Δ BHA = Δ BHK ⇒ ABH = KBH 
  Xét Δ BAI và Δ BKI có : 
  BI chung ; ABI = KBI ; BA = BK ( gt )
  ⇒ Δ BAI = Δ BKI ( c . g . c )
  ⇒ IA = IK 
  ⇒ Δ IAK cân tại I
  ⇒ IAK = IKA 
  KD ║ AC ⇒ AKN = IAK 
  ⇒ AKN = IKA
  ⇒ KA là tia phân giác góc IKD ( đpcm )
   

  Trả lời

Viết một bình luận