Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) .Kẻ AH vuông góc vs BC.Biết BH = 4 .HC =25 .TÍNH AH

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) .Kẻ AH vuông góc vs BC.Biết BH = 4 .HC =25 .TÍNH AH

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Vì AH ⊥ BC nên ΔABH, Δ ACH vuông tại H
  Lại có: 
  BC = BH + HC
       = 4 + 25 = 29 (cm)
  Áp dụng định lý Py-ta-go vào ΔABC vuông tại A, ta được: 
  AB^2 + AC^2 = BC^2
  Áp dụng định lý Py-ta-go vào ΔABH vuông tại H, ta được:
  AH^2 + BH^2 = AB^2
  Áp dụng định lý Py-ta-go vào ΔACH vuông tại H, ta được:
  AH^2 + HC^2 =AC^2
  Suy ra:
  AH^2 + BH^2 + AH^2 + HC^2 = AB^2 + AC^2
  2 AH^2 + 4^2 + 25^2              = 29^2
  2 AH^2 + 16 + 625                   = 841
  2 AH^2 + 641                           = 841
  2 AH^2                                      = 841 – 641
  2 AH^2                                      = 200
  AH^2                                         = 200 : 2
  AH^2                                         = 100
  AH                                               = 10 (cm)
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-ke-ah-vuong-goc-vs-bc-biet-bh-4-hc-25-tinh-ah

 2. Ta có: BC = BH+HC = 25+4 = 29
  Vì Δ ABC ⊥ A có AH là đường cao
  => AB² = BH.BC = 4.29= 116
  => AB² = 116
  => AB = $2\sqrt[]{29}$ 
  Áp dụng định lí Pitago:
  AB²+AC² = BC²
  <=> (2$\sqrt[]{29}$ )² + AC² = 29²
  <=> 116 + AC² = 841
  <=> AC² = 725
  => AC = $5\sqrt[]{29}$ 
  Ta cũng có:
  AB.AC = BC.AH 
  <=> $2\sqrt[]{29}$ . $5\sqrt[]{29}$  = 29 . AH
  <=> AH = 10
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )