Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho Tam giác ABC cân tại A trên AB lấy M, trên AC lấy N sao cho AM=AN, gọi giao điểm của BN và CN là I CM: BIC cân

Toán Lớp 7: Cho Tam giác ABC cân tại A trên AB lấy M, trên AC lấy N sao cho AM=AN, gọi giao điểm của BN và CN là I
CM: BIC cân

Comments ( 1 )

 1. Ta có : AB = AC  ( \triangleABC cân tại A )
  và AM = AN  ( gt )
  Nên MB = NC
  Xét triangleBMC và \triangleNBC có :
  BC : cạnh chung
  MB = NC ( cmt )
  \hat{ABC} = \hat{ACB} ( \trianglelABC cân tại A )
  Do đó triangleBMC = \triangleNBC ( cạnh – góc – cạnh )
  => \hat{MCB} = \hat{NBC} ( 2 góc tương ứng )
  => \triangleBIC cân tại I 
  @OHKA

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-tren-ab-lay-m-tren-ac-lay-n-sao-cho-am-an-goi-giao-diem-cu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )