Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a biết ab=5cm, bc=8cm. kẻ đg cao a và đg trung tuyến bm cắt ah tại g. tính độ dài đoạn thẳng bm

Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a biết ab=5cm, bc=8cm. kẻ đg cao a và đg trung tuyến bm cắt ah tại g. tính độ dài đoạn thẳng bm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   +, Vì ΔABC cân tại A.
  ⇒ Đường cao AH đồng thời là đường trung trực và đường phân giác của ΔABC.
  ⇒ BH=HC=$\frac{BC}{2}$= 4cm
   +, Xét ΔABH vuông tại H có:
           AB² = AH² + BH² (đl Py-ta-go)
      ⇒  AH²= AB²-BH²
      ⇒  AH²=  5² –  4²
      ⇒  AH²=  9
      ⇒  AH= 3cm
   +, Ta có: AH và BM là đường trung tuyến của ΔABC
        Mà AH ∩ BM ≡ {G}
    ⇒ G là trọng tâm của ΔABC.
    ⇒ GH= $\frac{1}{3}$AH
    ⇒ GH=  1cm
   +, Xét ΔBGH vuông tại H có:
        BG²= BH² + GH² (đl Py-ta-go)
    ⇒ BG²= 4²   +  1²
    ⇒ BG²= 17
    ⇒ BG = √17
    ⇒ BM= BG : $\frac{2}{3}$
    ⇒ BM= $\frac{3√17}{2}$
  CHÚC BẠN HỌC TỐT~
  Xin hay nhất nha!
  ~ Phan ~
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-biet-ab-5cm-bc-8cm-ke-dg-cao-a-va-dg-trung-tuyen-bm-cat-ah

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )