Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Bài 7: Mẹ cho hai anh em một số tiền để mua sách. Nếu anh cho em một số tiền đúng bằng số tiền của em, rồi em lại cho anh một số tiên đ

Toán Lớp 4: Bài 7: Mẹ cho hai anh em một số tiền để mua sách. Nếu anh cho em một số tiền
đúng bằng số tiền của em, rồi em lại cho anh một số tiên đúng bằng số tiền còn
lại của anh thì em có 35000 đồng và anh có 30000 đồng. Hỏi mẹ đã cho mỗi
người bao nhiêu tiền ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trước khi em cho thêm thì anh có số tiền là:
                3000 : 2 = 1500 (đồng)
  Trước khi cho anh số tiền của em có là:
                 3500 + 1500 = 5000 (đồng)
  Lúc đầu em có số tiền là:
                 5000 : 2 = 2500 (đồng)
  Lúc đầu anh có số tiền là:
                    (3500 + 3000) – 2500 = 4000 (đồng)
                                        Đáp số: em 2500 đồng, anh 4000 đồng

 2. Bài 7 :
  Số tiền của anh có được trước khi em cho thêm là :
  3000 ÷ 2 = 1500 ( đồng )
  Số tiền của em có được trước khi cho anh là :
  3500 + 1500 = 5000 ( đồng )
  Mẹ đã cho em số tiền là :
  5000 ÷ 2 = 2500 ( đồng )
  Mẹ đã cho anh số tiền là :
  (3500 + 3000 ) – 2500 = 4000 ( đồng )
                             Đ/s : Em : 2500 đồng
                                      Anh : 4000 đồng
  #Xin hay nhất

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )