Toán Lớp 8: Giải các phương trình và bất phương trình sau : a)2x+2/3<2+x-2/2 b) (x^2-2x+1)-4=0

By Khánh Giao

Toán Lớp 8: Giải các phương trình và bất phương trình sau : a)2x+2/3<2+x-2/2 b) (x^2-2x+1)-4=0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giải các phương trình và bất phương trình sau : a)2x+2/3<2+x-2/2 b) (x^2-2x+1)-4=0”

 1. Giải đáp:
  a)S={x|x<2}
  b)S={-1;3}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)(2x+2)/3<2+(x-2)/2
  ⇔[2(2x+2)]/6<12/6+[3(x-2)]/6
  ⇒2(2x+2)<12+3(x-2)
  ⇔4x+4<12+3x-6
  ⇔4x-3x<12-6-4
  ⇔x<2
  Vậy S={x|x<2}
  b)(x²-2x+1)-4=0
  ⇔(x-1)²-2²=0
  ⇔(x-1+2)(x-1-2)=0
  ⇔(x+1)(x-3)=0
  \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x-3=0\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array} \right.\)
  Vậy S={-1;3}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)x<2
  b) S={3;-1}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)(2x+2)/3<2+(x-2)/2
  <=>(2x+2)/3-2-(x-2)/2<0
  <=>(2(2x+2)-12-3(x-2))/6<0
  <=>4x+4-12-3x+6<0
  <=>x-2<0
  <=>x<2
  Vậy x<2.
  b) (x^2-2x+1)-4=0
  <=>(x-1)^2=4
  <=>|x-1|=2
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x-1=2\\x-1=-2\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-1\end{array} \right.\) 
  Vậy phương trình có tập nghiệm S={3;-1}.

  Trả lời

Viết một bình luận