Toán Lớp 4: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ? bai 2 Thu hoạch từ hai th

By An Kim

Toán Lớp 4: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được
36
tuổi. Em kém chị
8
tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?
bai 2
Thu hoạch từ hai thửa ruộng được
5
tấn
2
tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là
8
tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ? bai 2 Thu hoạch từ hai th”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Bài 1:} 
  text{Em có số tuổi là:}
     text{(36-8):2=14 (tuổi)}
  text{Chị có số tuổi là:}
     text{36-12=22 (tuổi)}
           text{Đáp số: Em: 14 tuổi}
           text{Chị: 22 tuổi}
  text{Bài 2:}
       text{Đổi: 5 tấn 2 tạ = 52 tạ}
  text{Số thóc kho thứ nhất là:}
      text{(52+8):2=30 ( tạ)}
  text{Số thóc kho thứ hai là:}
      text{(52-8):2=22 (tạ)}
  text{Đổi: 30 tạ = 3000 kg}
  text{20 tạ = 2000 kg}
  text{Study Well}

  Trả lời
 2. Bài 1
  Tuổi của chị là :
  ( 36 + 8 ) : 2 = 22 ( tuổi )
  Tuổi của em là :
  36 – 22 = 14 ( tuổi )
              Đáp số : Chị 22 tuổi ; em 14 tuổi
  Bài 2
  Đổi 5 tấn 2 tạ = 52 tạ = 5200kg
              8 tạ = 800kg
  Thửa ruộng thứ nhất thu được số ki-lô-gam thóc là :
  ( 5200 + 800 ) : 2 = 3000 ( kg )
  Thửa ruộng thứ hai thu được số ki-lô-gam thóc là :
  5200 – 3000 = 2200 ( kg )
                     Đáp số : Thửa ruộng thứ nhất thu được 3000kg
                                 Thửa ruộng thứ hai thu được 2200kg
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận