Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho hình chữ nhật có tỷ số hai cạnh 5 : 2 và chu vi là 28m. Tính diện tích hình chữ nhật ấy là. A. 30m2 B.160m2 C.40m2 D.20m2

Toán Lớp 7: Cho hình chữ nhật có tỷ số hai cạnh 5 : 2 và chu vi là 28m. Tính diện tích hình chữ nhật ấy là.
A. 30m2
B.160m2
C.40m2
D.20m2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   C . 40m^2
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  $\begin{array}{l} \text{Gọi 2 cạnh của hình chữ nhật lần lượt l à}\ x , y ( x , y \in \mathbb{N} ; \ne 0) \\ \text{Theo đề bài ta có : } \\ \dfrac{x}{5} = \dfrac{y}{2} \text{và}\ 2(x+y) =28 \Rightarrow x + y =14 \\ \text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :}\ \\   \Rightarrow \dfrac{x}{5} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{x+y}{5+2} = \dfrac{14}{7} =2  \\ \Rightarrow \begin{cases} x = 5 . 2 =10 m \\ y = 2 . 2 =4 m \end{cases} \\ \Rightarrow S_{ \text{ hình chữ nhật}\ } = xy = 10 . 4= 40m^2  \\ \end{array}$    

 2. $#AS$
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
        28 : 2 = 14 (m)
  Gọi chiều dài, chiều rộng lần lượt là x; y
  Vì x; y tỉ lệ với 5; 2
  => x/5 = y/2
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  x/5 = y/2 = $\dfrac{x + y}{5 + 2}$ = 14/7 = 2
  +) x/5 = 2 => x = 10 (m)
  +) y/2 = 2 => y = 4   (m)
  => Diện tích hình chữ nhật là:
              10 * 4 = 40 (m^2)
  => Chọn C

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )