Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 1. Số bị chia bé nhất để phép chia có thương là 21 và số dư là 13 là: 34 307 21 14 2. Một đội có 5 xe tải, mỗi xe chở 12 thùng hàng, mỗ

Toán Lớp 4: 1. Số bị chia bé nhất để phép chia có thương là 21 và số dư là 13 là:
34
307
21
14
2. Một đội có 5 xe tải, mỗi xe chở 12 thùng hàng, mỗi thùng có 2 máy bơm. Như vậy đội đó chở … máy bơm.
3. Một hình chữ nhật có chu vi 68dm. Chiều dài hơn chiều rộng 16dm. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là …cm2.

Comments ( 2 )

 1. 1. Số bị chia bé nhất để phép chia có thương là 21 và số dư là 13 là: 34
  2. Một đội có 5 xe tải, mỗi xe chở 12 thùng hàng, mỗi thùng có 2 máy bơm. Như vậy đội đó chở 120 máy bơm.
  3. Một hình chữ nhật có chu vi 68dm. Chiều dài hơn chiều rộng 16dm. Vhuậy diện tích hình chữ nhật đó là 1092 $cm^{2}$ .
   Chúc bạn học tốt!!!

 2. 1.34
  2.Mỗi xe chở:
   12×2=24 (máy bơm)
  5 xe chở:
   24×5=120 (máy bơm)
  3.Nửa chu vi hcn đó là:
   68:2=34(dm)
  Chiều dài hcn đó là:
   (34+16):2=25(dm)
  Chiều rộng hcn đó là:
   34-25=9(dm)
  Diện tích hcn đó là:
   25×9=225(dm²)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên