Toán Lớp 7: Cho hai đa thức f(x) = 5 +3×2–x -2×2 và g(x) = 3x + 3 –x –x2 a/ Thu gọn và sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến. b/ Tí

By Trang Ðài

Toán Lớp 7: Cho hai đa thức f(x) = 5 +3×2–x -2×2 và g(x) = 3x + 3 –x –x2
a/ Thu gọn và sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.
b/ Tính h(x) = f(x) + g(x)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho hai đa thức f(x) = 5 +3×2–x -2×2 và g(x) = 3x + 3 –x –x2 a/ Thu gọn và sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến. b/ Tí”

 1. a)
  +)
  f(x)=5+3x^2-x-2x^2
  f(x)=5+(3x^2-2x^2)-x
  f(x)=5+x^2-x
  Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến:
  f(x)=x^2-x+5
  +)
  g(x)=3x+3-x-x^2
  g(x)=(3x-x)+3-x^2
  g(x)=2x+3-x^2
  Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến:
  g(x)=-x^2+2x+3
  b)
  h(x)=f(x)+g(x)
  h(x)=x^2-x+5-x^2+2x+3
  h(x)=(x^2-x^2)+(-x+2x)+(5+3)
  h(x)=x+8

  Trả lời
 2. a)
  f(x) = 5 + 3x^2 – x – 2x^2
  = (3x^2 – 2x^2) – x + 5
  = x^2 – x + 5
  g(x) = 3x + 3 – x – x^2
  = -x^2 + (3x-x) + 3
  = -x^2 + 2x + 3
  b)
  Ta có :
  h(x) = f(x)  + g(x)
  => h(x) = (x^2 – x + 5) + (-x^2 + 2x+3)
  => h(x) = x^2 – x + 5 – x^2 + 2x + 3
  => h(x) = (x^2 – x^2) + (2x – x) + (5+3)
  => h(x) = x + 8
  Vậy h(x) =  x + 8
   

  Trả lời

Viết một bình luận