Toán Lớp 7: cho các đa thức M(x)=3x ³ – 2x + 4x ² – x + 5 : N(x)=2x ² – x + 3x ³ – 3x ² + 9 a/ thu gọn và sắp xế

By Thúy Mai

Toán Lớp 7: cho các đa thức
M(x)=3x ³ – 2x + 4x ² – x + 5 : N(x)=2x ² – x + 3x ³ – 3x ² + 9
a/ thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa dảm dần của biến
b/ tính M(x) + N(x)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho các đa thức M(x)=3x ³ – 2x + 4x ² – x + 5 : N(x)=2x ² – x + 3x ³ – 3x ² + 9 a/ thu gọn và sắp xế”

 1. a)
  M(x) = $3x^{3}$  – 2x + $4x^{2}$ – x + 5
  M(x) = $3x^{3}$ + $4x^{2}$ – 2x – x + 5
  M(x) = $3x^{3}$ + $4x^{2}$ – 3x + 5
  N(x) = $2x^{2}$ – x + $3x^{3}$ – $3x^{2}$ + 9
  N(x) = $3x^{3}$ + $2x^{2}$ – $3x^{2}$ – x + 9
  N(x) = $3x^{3}$ – $x^{2}$ – x + 9
  b)
  M(x) + N(x) = $3x^{3}$ + $4x^{2}$ – 3x + 5 + $3x^{3}$ – $x^{2}$ – x + 9
  M(x) + N(x) = $3x^{3}$ + $3x^{3}$ + $4x^{2}$ – $x^{2}$ – 3x – x  + 5  + 9
  M(x) + N(x) = $6x^{3}$  + $3x^{2}$ – 4x + 14
  Học tốt.

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  M(x)=3x^3-2x+4x^2-x+5
  =3x^3+4x^2-3x+5
  N(x)=2x^2-x+3x^3-3x^2+9
  =(2x^2-3x^2)-x+3x^3+9
  =-x^2-x+3x^3+9
  =3x^3-x^2-x+9
  b)
  M(x)+N(x)=3x^3+4x^2-3x+5+3x^3-x^2-x+9
  =(3x^3+3x^3)+(4x^2-x^2)-(3x+x)+(5+9)
  =6x^3+3x^2-4x+14

  Trả lời

Viết một bình luận