Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 36. Giá trị của y khi x= -1 là:

Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 36. Giá trị của y khi x= -1 là:

TRẢ LỜI

Viết một bình luận