Toán Lớp 6: b) Hãy tìm BCNN(105, 140) rồi tìm BC(105, 140)

Toán Lớp 6: b) Hãy tìm BCNN(105, 140) rồi tìm BC(105, 140)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   105= 3 . 5. 7                              140 = 2² . 5. 7 
  BCNN ( 105; 140 ) = 2² . 3. 5. 7= 420
  BC ( 105; 140 )= B( 420) 
  B( 420) ={ 0; ± 420; ±  840; ± 1260 ; ….. }
   *công thức : muốn tìm bội chung ta tìm bội của bội chung nhỏ nhất
  Khánh Nhi*  ( xin hay nhất )

  Trả lời

Viết một bình luận