Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho biết 12 công nhân xây xong một ngôi nhà trong 105 ngày Hỏi 18 người cùng với năng suất như thế xây xong nhà đó hết bao nhiêu thời g

Toán Lớp 7: Cho biết 12 công nhân xây xong một ngôi nhà trong 105 ngày Hỏi 18 người cùng với năng suất như thế xây xong nhà đó hết bao nhiêu thời gian

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  toan-lop-7-cho-biet-12-cong-nhan-ay-ong-mot-ngoi-nha-trong-105-ngay-hoi-18-nguoi-cung-voi-nang-s

 2. giải :

  cách 1 :

  công nhân và số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ là :

               12 . 105 = 1260 

  18 người cùng với năng suất như thế xây xong nhà đó hết số thời gian là :

              1260 : 18 = 70 ( ngày )

  vậy 18 người (cùng với năng xuất như thế) xây xong ngôi nhà đó hết 70 ngày

  cách 2 :

  gọi 18 công nhân xây hết 1 ngôi nhà là x

  Vì năng suất của mỗi công nhân như nhau

   Số công nhân và số ngày là  đại lượng tỉ lệ nghịch 

  ⇒ 18 / 12 = 105/x

  ⇒ x = 105 . 12 : 18

  ⇒ x = 70

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )