Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho Δ ABC ( góc BAC < 90 độ), đường cao AH. Gọi E;F lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB;AC, đường thẳng EF cắt AB;AC lần lượt tại M

Toán Lớp 7: Cho Δ ABC ( góc BAC < 90 độ), đường cao AH. Gọi E;F lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB;AC, đường thẳng EF cắt AB;AC lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng CM //EH, BN // FH

Comments ( 2 )

 1.  Ta có AH⊥BC(gt) mà $HM$ là phân giác hat{MHN}
  *)HB là phân giác ngoài hat{H} của $ΔHMN$
  *)MB là phân giác ngoài hat{M} của $ΔHMN$
  *)NB là phân giác ngoài hat{N} của $ΔHMN$
  ->BN⊥AC
  ->BN\\\\FH (cùng $⊥AC$)
  Ta chứng minh tương tự $CM//EH$

 2. Giải đáp:
   NH= NF ⇒ tam giác NHF cân tại N
  ⇒NC là phân giác của góc HNF
  Xét tam giác EMH  EM= MH
  Xét tam giác MNH  HA là phân giác góc MHN  BH⊥ AH
  ⇒BH là phân giác ngoài của tam giác MNH tại H
  Tương tự: NC là phân giác ngoài của tam giác MNH tại H
  Xét tam giác MNH  MC  HC là 2 phân giác ngoài của tam giác MNH
  ⇒MC là phân giác trong của tam giác MNH
  ⇒ góc BMC = (góc EMH + góc HMN): 2= 90 độ
  Ta có: góc BMH + góc HMC = 90độ ;  góc BMH+ góc MHE độ= 90 độ
  ⇒ góc HMC = góc EHM 
  ⇒CM//EH
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )