Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 1: Vẽ , vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. a/ Tính góc yOz. b/ Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính ? c/ Vẽ

Toán Lớp 6: Bài 1: Vẽ , vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox.
a/ Tính góc yOz.
b/ Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính ?
c/ Vẽ tia Om nằm trong góc yOz sao cho . Hỏi tia Om có là tia phân giác của góc yOz không? Vì sao?

Comments ( 2 )

 1. a)
  Vì tia Oz là tia đối của tia Ox nên:
          hat{xOy}+hat{yOz}=180^o
          80^o +hat{yOz}=180^o
          hat{yOz}=180^o-80^o
          hat{yOz}=100^o
  b)
  Vì tia Ot là tia phân giác của hat{xOy} nên:
       hat{yOt}=hat{xOy}/2=(80^o)/2=40^o
  Ta có:hat{yOt}<hat{yOz}(40^o<100^o)
  ⇒ tia Oy nằm giữa 2 tia Ot và Ox nên:
                 hat{yOz}+hat{yOt}=hat{zOt}
                 100^o +40^o=hat{zOt}
                 hat{zOt}=140^o
  c)
  Ta có:hat{tOm}<hat{zOt}(90^o<140^o)
  ⇒ tia Om nằm giữa 2 tia Ot và Oz nên:
                   hat{zOm}+hat{tOm}=hat{zOt}
                   hat{zOm}+90^o=140^o
                   hat{zOm}=140^o-90^o
                   hat{zOm}=50^o
  Ta có:hat{zOm}<hat{yOz}(50^o<100^o)
  ⇒ tia Om nằm giữa 2 tia Oy và Oz nên:
                  hat{zOm}+hat{mOy}=hat{yOz}
                  50^o +hat{mOy}=100^o
                  hat{mOy}=100^o-50^o
                  hat{mOy}=50^o
  Mà hat{zOm}=50^o
  ⇒hat{zOm}=hat{mOy}=50^o
  Tia Om là tia phân giác của hat{yOz} vì tia Om nằm giữa 2 tia Oy và Oz, và hat{zOm}=hat{mOy}=50^o

  toan-lop-6-bai-1-ve-ve-tia-oz-la-tia-doi-cua-tia-o-a-tinh-goc-yoz-b-ve-tia-ot-la-tia-phan-giac-c

 2. Giải đáp:
  $\\$
  a,
  Do Oz là tia đối của Ox
  -> hat{xOz} là góc bẹt
  -> hat{xOz}=180^o
  Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có :
  hat{xOy} = 80^o,hat{xOz}=180^o
  -> hat{xOy} < hat{xOz}
  -> Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz
  -> hat{xOy} + hat{yOz}=hat{xOz}
  -> hat{yOz}=hat{xOz}-hat{xOy}
  -> hat{yOz}=180^o-80^o
  -> hat{yOz}=100^o
  Vậy hat{yOz}=100^o
  $\\$
  b,
  Do Ot là tia phân giác của hat{xOy}
  -> hat{xOt}=1/2 hat{xOy}
  -> hat{xOt}=1/2 . 80^o
  -> hat{xOt}=40^o
  Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có :
  hat{xOt}=40^o,hat{xOz}=180^o
  -> hat{xOt} < hat{xOz}
  -> Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oz
  -> hat{xOt} + hat{zOt}=hat{xOz}
  -> hat{zOt}=hat{xOz}-hat{xOt}
  -> hat{zOt}=180^o-40^o
  -> hat{zOt}=140^o
  Vậy hat{zOt}=140^o
  $\\$
  c,
  Do Ot là tia phân giác của hat{xOy}
  -> hat{yOt}=1/2 hat{xOy}
  -> hat{yOt}=1/2 . 80^o
  -> hat{yOt}=40^o
  Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ot có :
  hat{yOt}=40^o,hat{tOm}=90^o
  -> hat{yOt} < hat{tOm}
  -> Oy nằm giữa 2 tia Ot và Om
  -> hat{yOt} + hat{yOm}=hat{tOm}
  -> hat{yOm}=hat{tOm}-hat{yOt}
  -> hat{yOm}=90^o-40^o
  -> hat{yOm}=50^o
  Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oy có :
  hat{yOm}=50^o,hat{yOz}=100^o
  -> hat{yOm} < hat{yOz}
  -> Om nằm giữa 2 tia Oy và Oz (1)
  -> hat{yOm} + hat{mOz}=hat{yOz}
  -> hat{mOz}=hat{yOz}-hat{yOm}
  -> hat{mOz}=100^o-50^o
  -> hat{mOz}=50^o
  Có : hat{yOm}=50^o,hat{mOz}=50^o
  -> hat{yOm}=hat{mOz}=50^o (2)
  Từ (1), (2)
  -> Om là tia phân giác của hat{yOz}
  Vậy Om là tia phân giác của hat{yOz}
   

  toan-lop-6-bai-1-ve-ve-tia-oz-la-tia-doi-cua-tia-o-a-tinh-goc-yoz-b-ve-tia-ot-la-tia-phan-giac-c

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân