Toán Lớp 7: cho 3 số a,b,c khác 0 và đôi 1 khác nhau thỏa mãn a^2 x(b+c)=b^2x(a+c)=2020 a)chững minh ab+bc+ca=0 b) tính giá trị biểu thức A+c^2x(a+

By Trang Ðài

Toán Lớp 7: cho 3 số a,b,c khác 0 và đôi 1 khác nhau thỏa mãn
a^2 x(b+c)=b^2x(a+c)=2020
a)chững minh ab+bc+ca=0
b) tính giá trị biểu thức A+c^2x(a+b)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho 3 số a,b,c khác 0 và đôi 1 khác nhau thỏa mãn a^2 x(b+c)=b^2x(a+c)=2020 a)chững minh ab+bc+ca=0 b) tính giá trị biểu thức A+c^2x(a+”

 1. Giải đáp:
   b. $A = 2020$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a. Ta có : $a^{2}×( b + c ) – b^{2}×( a + c ) = 0$
  ⇔ $a^{2}b + a^{2}c – ab^{2} – b^{2}c = 0$
  ⇔ $ab×( a – b ) + c×( a^{2} – b^{2} ) = 0$
  ⇔ $ab×( a – b ) + c×( a – b )×( a + b ) = 0$
  ⇔ $( a – b )×[ ab + c×( a + b ) ] = 0$
  ⇔ $( a – b )×( ab + bc + ac ) = 0$
  Vì $a, b, c$ đôi một khác nhau
  ⇒ $ab + bc + ac = 0$ ( đpcm )
  b. Ta có : $ab + bc + ac = 0$ ( chứng minh câu a )
  ⇔ $ab + c×( a + b ) = 0$
  ⇔ $abc + c^{2}×( a + b ) = 0$
  ⇔ $abc + A = 0$
  ⇔ $A = -abc$
  Lại có : $ab + bc + ac = 0$
  ⇔ $ac + b×( a + c ) = 0$
  ⇔ $abc + b^{2}×( a + c ) = 0$
  ⇔ $abc + 2020 = 0$
  ⇔ $abc = -2020$
  ⇒ $A = 2020$

  Trả lời

Viết một bình luận