Toán Lớp 6: 7 chia hết cho ( x+1) (x+3)(y-1)=5 5y+9chia hết cho 2y +1 13 chai hết cho ( x+-3) 3x+13 chia hết cho x+1

By Mai

Toán Lớp 6: 7 chia hết cho ( x+1)
(x+3)(y-1)=5
5y+9chia hết cho 2y +1
13 chai hết cho ( x+-3)
3x+13 chia hết cho x+1

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 7 chia hết cho ( x+1) (x+3)(y-1)=5 5y+9chia hết cho 2y +1 13 chai hết cho ( x+-3) 3x+13 chia hết cho x+1”

Viết một bình luận