Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 7 chia hết cho ( x+1) (x+3)(y-1)=5 5y+9chia hết cho 2y +1 13 chai hết cho ( x+-3) 3x+13 chia hết cho x+1

Toán Lớp 6: 7 chia hết cho ( x+1)
(x+3)(y-1)=5
5y+9chia hết cho 2y +1
13 chai hết cho ( x+-3)
3x+13 chia hết cho x+1

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     7 chia hết cho x+1 thì  x+1 là ước của 7 tức là x+1 thuộc 1 và 7 suy ra x =0,x=6

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai