Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho 2 đa thức sau: f(x) = (x-1) (x +2 ) g(x) = $x^{3}$ + $ax^{2}$ + bx + 2 Xác định a và b biết nghiệm của đa thức f(x) cũng là nghiệ

Toán Lớp 7: Cho 2 đa thức sau:
f(x) = (x-1) (x +2 )
g(x) = $x^{3}$ + $ax^{2}$ + bx + 2
Xác định a và b biết nghiệm của đa thức f(x) cũng là nghiệm của đa thức g(x)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: a=0, b=-3
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   f(x) có nghiệm <=>f(x)=0
  <=> (x-1)(x+2)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-2\end{array} \right.\) 
  g(x) có nghiệm <=> g(x)=0
  <=> x³ +ax² +bx +2=0
  Nghiệm của f(x) cũng là nghiệm của g(x) nên ta có:
  + g(1) = 1³ +a.1² +b.1 +2=0
  <=> 1 +a +b +2=0
  <=> a= -b-3 \ (1)
  + g(-2) = (-2)^3 + a.(-2)^2 + b.(-2) +2 =0
  <=> -8 +4a -2b +2=0
  <=> 4a -2b -6=0 \ (2)
  Thay (1) vào (2) ta được 
         4.(-b-3) -2b -6=0
  <=> -4b -12-2b -6=0
  <=> -6b -18=0
  <=> b =-3
  Thay b=-3 vào (1): 
  a= -(-3)-3=0
  Vậy a=0,b=-3

 2. Giải đáp:
  $\\$
  f (x) = (x-1) (x+2)
  Cho f (x)=0
  -> (x-1) (x+2)=0
  -> \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  -> \(\left[ \begin{array}{l}x=0+1\\x=0-2\end{array} \right.\) 
  -> \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-2\end{array} \right.\) 
  Vậy x=1,x=-2 là 2 nghiệm của f (x)
  $\\$
  Biết nghiệm của f (x) cũng là nghiệm của g (x)
  ->x=1,x=-2 là 2 nghiệm của g (x)
  $\\$
  g (x)=x^3 + ax^2 + bx + 2
  Vì x=1 là nghiệm của g (x)
  -> g (1)=0
  -> 1^3 + a . 1^2 + b . 1 + 2=0
  -> 1 + a . 1 + b + 2=0
  ->1 + a + b + 2=0
  -> (a+b) + (1+2)=0
  -> a +b + 3=0
  -> a + b=0-3
  ->a+b=-3
  -> a=-3-b (1)
  g (x) = x^3 + ax^2 + bx + 2
  Vì x=-2 là nghiệm của g (x)
  -> g (-2)=0
  -> (-2)^3 + a . (-2)^2 + b . (-2)+2=0
  -> -8 + 4a – 2b + 2=0
  -> (4a-2b) + (-8+2)=0
  -> 4a-2b-6=0
  -> 4a-2b=0+6
  -> 4a-2b=6
  Thay (1) vào ta được :
  -> 4 (-3-b) – 2b=6
  -> -12-4b-2b=6
  -> -12 + (-4b-2b)=6
  -> -12-  6b=6
  -> 6b=-12-6
  ->6b=-18
  -> b=-18 : 6
  -> b=-3
  Với b=-3 thay vào (1) ta được :
  -> a = (-3) – (-3)
  -> a=-3+3
  -> a=0
  Vậy a=0,b=-3 để nghiệm của f (x) cũng là nghiệm của g (x)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )