Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho `(x-1)/2=(y-2)/3=(z-3)/4` và `2x+3y-z=50`

Toán Lớp 7: Cho (x-1)/2=(y-2)/3=(z-3)/4 và 2x+3y-z=50

Comments ( 2 )

 1. Áp dụng tính chất dãy tỉ só bằng nhau có:
  $\dfrac{x-1}{2}$=$\dfrac{y-2}{3}$=$\dfrac{z-3}{4}$=$\dfrac{2x-2}{4}$=$\dfrac{3y-6}{9}$=$\dfrac{(2x-2)+(3y-6)-(z-3)}{4+9-4}$=$\dfrac{2x-2+3y-6-z+3}{9}$=$\dfrac{(2x+3y-z)-(2+6-3)}{9}$=$\dfrac{50-5}{9}$=45/9=5
  Suy ra :
  +)x-1=5.2=10⇒x=11
  +)y-2=5.3=15⇒y=17
  +)z-3=5.4=20⇒z=23
  Vậy x=11;y=17;z=23
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt (x-1)/2=(y-2)/3=(z-3)/4=k
  ⇒{(x=2k+1),(y=3k+2),(z=4k+3):} (1)
  Thay (1) vào biểu thức 2x+3y-z=50
  ⇒2(2k+1)+3(3k+2)-(4k+3)=50
  ⇒4k+2+9k+6-4k-3=50
  ⇒9k+5=50
  ⇒9k=50-5
  ⇒9k=45
  ⇒k=45/9
  ⇒k=5
  ⇒{(x=2k+1=2×5+1=11),(y=3k+2=3×5+2=17),(z=4k+3=4×5+3=23):}
  Vậy x=11; y=17 và z=23

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )