Toán Lớp 5: Tính nhanh: 20,21:0,25+20,21:0,1+20,21+85×20,21 Bài 2:Tính bằng cách thuận tiện nhất: 13,75:0,5+13,75:0,25+13,75:0,125-13,75:0,25

Toán Lớp 5: Tính nhanh:
20,21:0,25+20,21:0,1+20,21+85×20,21
Bài 2:Tính bằng cách thuận tiện nhất:
13,75:0,5+13,75:0,25+13,75:0,125-13,75:0,25

TRẢ LỜI

 1. Bài 1
  20,21:0,25+20,21:0,1+20,21+85xx20,21
  =20,21xx4+20,21xx10+20,21+85xx20,21
  =20,21xx(4+10+1+85)
  =20,21xx100
  =2021
  Bài 2
  13,75:0,5+13,75:0,25+13,75:0,125-13,75:0,25
  =13,75xx2+13,75xx4+13,75xx8-13,75xx4
  =13,75xx(2+4+8-4)
  =13,75xx10
  =137,5

  Trả lời
 2. @Sad
  20,21 : 0,25 + 20,21 : 0,1 + 20,21 + 85 xx 20,21
  =20,21 xx 4 + 20,21 xx 10 + 20,21 xx 1 + 85 xx 20,21
  =20,21 xx ( 4+10+1+85)
  =20,21 xx 100
  =2021
  13,75 : 0,5 + 13,75 : 0,25 + 13,75 : 0,125 – 13,75 : 0,25
  =13,75 xx 2 + 13,75 xx 4 + 13,75 xx 8 – 13,75 xx 4
  =13,75 xx ( 2 + 4 + 8 – 4 )
  =13,75 xx  10
  =137,5

  Trả lời

Viết một bình luận