Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Câu hỏi cho tam giác ABC có AB bằng AC lấy điểm D trên cạnh AB điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE a chứng minh rằng BE = CD b gọi O

Toán Lớp 7: Câu hỏi cho tam giác ABC có AB bằng AC lấy điểm D trên cạnh AB điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE
a chứng minh rằng BE = CD
b gọi O là giao điểm của BE và CD chứng minh rằng tam giác BOD bằng tam giác COE
Vẽ hình nữa nha
Cảm ơn MN nhiều

Comments ( 1 )

 1. a)
  Xét ΔABE và ΔACD có:
  AB=AC (gt)
  hat A là góc chung
  AD=AE (gt)
  ⇒ΔABE=ΔACD (c-g-c)
  ⇒BE=CD (2 cạnh tương ứng)
  b)
  Vì ΔABE=ΔACD
  ⇒hat{ABE}=hat{ACE}  (2 góc tương ứng)
  hay hat{DBO}=hat{ECO}
  Ta  có: AB=AC=AD+BD=AE+CE
  mà AD=AE (gt)
  ⇒BD=CE
  Ta có: ΔABC cân tại A (do AB=AC)
  ⇒hat{ABC}=hat{ACB}  ( 2 góc ở đáy)
  hay hat{DBC}=hat{ECB}
  Xét ΔBDC và ΔCEB có:
  BD=CE (cmt)
  hat{DBC}=hat{ECB} (cmt)
  BC là cạnh chung
  ⇒ΔBDC=ΔCEB (c-g-c)
  ⇒hat{BDC}=hat{CEB}  (2 góc tương ứng)
  hay hat{BDO}=hat{CEO}
  Xét ΔBOD và ΔCOE có:
  BD=CE (cmt)
  hat{BDO}=hat{CEO} (cmt)
  hat{DBO}=hat{ECO} (cmt)
  ⇒ΔBOD=ΔCOE (g-c-g)

  toan-lop-7-cau-hoi-cho-tam-giac-abc-co-ab-bang-ac-lay-diem-d-tren-canh-ab-diem-e-tren-canh-ac-sa

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )