Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Tính tổng T= 15+20+25+…+7515

Toán Lớp 11: Tính tổng T= 15+20+25+…+7515

Comments ( 2 )

 1. $#AS$
  T = 15 + 20 + 25 + … + 7515
  Nhận xét: Các số hạng liền nhau hơn kém nhau 5 đơn vị
  => Số số hàng của dãy số đó là:
           (7515 – 15) : 5 + 1 = 1501
  => Tổng của dãy số đó là:
            (7515 + 15) xx 1501 : 2 = 5651265
  => Vậy T = 5 651 265

 2. $\text{T = 15 + 20 + 25 + … + 7515}$ $\\$ $\text{Dãy số T có:}$ $\\$ $\text{(7515 – 15) : 5 + 1 = 1501 (số hạng)}$ $\\$ $\text{T = (7515 + 15) . 1501 : 2 = 5651265}$ $\\$ $\text{Vậy T = 5651265.}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )