Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Câu 1: tam giác ABC có số đo các góc A,B,C lần lượt tỉ lệ với 3;4;5. Tính số đo các góc của tam giác ABC.

Toán Lớp 7: Câu 1: tam giác ABC có số đo các góc A,B,C lần lượt tỉ lệ với 3;4;5. Tính số đo các góc của tam giác ABC.

Comments ( 2 )

 1. Bài giải:
  Gọi số đo các góc \hat{A}, \hat{B}, \hat{C} lần lượt là v, c, l ( > 0 và < $180^0$)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, có:
  $\frac{v}{3}$ = $\frac{c}{4}$ = $\frac{l}{5}$ = $\frac{a + b + c}{3 +4+5}$ = $\frac{180^0}{12}$ = $15^{0}$
  => $\frac{v}{3}$ = 15 -> v = 15.3 = 45
        $\frac{c}{4}$ = 15 -> c = 15.4 = 60
        $\frac{l}{5}$ = 15 -> l = 15.5 = 75
  Vậy số đo các góc của \triangleABC là : \hat{A} = $45^0$
                                                                    \hat{B} = $60^0$
                                                                    \hat{C} = $75^{0}$
  Cách giải:
  Tổng 3 góc của 1 tam giác = $180^{0}$
  Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
     Chúc bạn hk tốt nha !   
  Cho mk xin 5* và hay nhất nha.

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Theo đề bài ta có:
  A/3=B/4=C/5
  và A+B+C = 180 
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  A/3=B/4=C/5= A+B+C/3+4+5= 180/ 12=15
  => A/3=15 <=> A= 45
        B/4=15 <=> B= 60
        C/5= 15 <=> C= 75
  Vậy số đo ba góc A, B, C lần lượt là 45, 60 , 75

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey