Toán Lớp 7: Tính: S2 = 2/1.2.3 +2/2.3.4 +-+ 2/98.99.100

Toán Lớp 7: Tính:
S2 = 2/1.2.3 +2/2.3.4 +….+ 2/98.99.100

TRẢ LỜI

Viết một bình luận