Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Cho đa thức `P(x)=x^2−mx+14` (`m` là hằng số) và đa thức `P(x)` có một nghiệm là `2`. Nghiệm còn

Toán Lớp 7: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.
Cho đa thức P(x)=x^2−mx+14 (m là hằng số) và đa thức P(x) có một nghiệm là 2. Nghiệm còn lại của đa thức P(x) là: …(1)

Comments ( 2 )

 1.                           *** Lời giải: ***
  Ta có: 2 là nghiệm của đa thức P(x) nên 2^2−m.2+14=0 hay 2m=18 =>m=9
  Đa thức P(x)=x^2−9x+14
  Xét P(x)=0 ta có: x^2−9x+14=0
  Khi đó x^2−2x−7x+14=0
  => x(x−2)−7(x−2)=0 hay (x−2)(x−7)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x-7=0\end{array} \right.\) =>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=7\end{array} \right.\)
  Vậy nghiệm còn lại của đa thức P(x) là 7.

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  Vì x=2 là nghiệm của đa thức nên ta có :
  2^2 – 2m + 14 = 0
  => 4 – 2m + 14 = 0
  => 18 = 2m
  => m = 9
  => P(x) = x^2 – 9x + 14
  Cho P(x)=0
  => x^2 – 9x + 14 = 0
  => x^2 – 2x – 7x + 14 = 0
  => x(x-2) – 7(x-2) = 0
  => (x-7)(x-2)=0
  \(⇒\left[ \begin{array}{l}x-7=0\\x-2=0\end{array} \right.\)
  \(⇒\left[ \begin{array}{l}x=7\\x=2\end{array} \right.\)
  Vậy nghiệm còn lại của P(x) là x=7

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )