Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 5: (1điểm) Tìm a, biết rằng đa thức f(x) = ax2 – ax + 2 có một nghiệm x = 2

Toán Lớp 7: Bài 5: (1điểm) Tìm a, biết rằng đa thức f(x) = ax2 – ax + 2 có một nghiệm x = 2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a=-1 để f (x) nghiệm của x=2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  f (x) = ax^2 – ax + 2
  Vì f (x) có nghiệm là x=2
  ->f (2)=0
  -> a . 2^2 – a . 2 + 2 =0
  -> 4a – 2a + 2=0
  -> 4a – 2a=-2
  -> 2 (2a-a)=-2
  -> 2a – a = -1
  -> a=-1
  Vậy a=-1 để f (x) nghiệm của x=2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tại x=2, ta có :
  a.2^(2)-a.2+2=0
  ⇔a.4-a.2+2=0
  ⇔2a+2=0
  ⇔2a=-2
  ⇔a=-1
  Vậy a=-1 thì đa thức f(x) có 1 nghiệm x=2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )