Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: bài 2 tính hợp lí nếu có thể : a) -(-7,2) -(-3,7+ 2,8)- 0,3 b) 3/7 . 26 1 /23 – 3/7 . 19 1/23 – 2/5 c) 5/4. 21 1/7 -5 /4 .11 1/7 + 5/

Toán Lớp 7: bài 2 tính hợp lí nếu có thể :
a) -(-7,2) -(-3,7+ 2,8)- 0,3
b) 3/7 . 26 1 /23 – 3/7 . 19 1/23 – 2/5
c) 5/4. 21 1/7 -5 /4 .11 1/7 + 5/2
giúp mik với

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-7-bai-2-tinh-hop-li-neu-co-the-a-7-2-3-7-2-8-0-3-b-3-7-26-1-23-3-7-19-1-23-2-5-c-5-4-21

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )