Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn có phương trình (C) x^2+y^2 -2x + 6y- 6 = 0. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đườn

Toán Lớp 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn có phương trình (C) x^2+y^2 -2x + 6y- 6 = 0. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn C qua phép vị tự tâm O tỉ số K = 3
Giúp mình với
5* cho bạnh nhanh nhất nha

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   (C’):(x-3)^2+(y+9)^2=144
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi V_((O;3))(C)=(C’)
  Ta có: (C) có tâm I(1;-3),R=4
  Khi đó:
  V_((O;3))(I)=I'(3;-9)
  R’=3R=12
  =>(C’) có tâm I'(3;-9),R’=12
  =>(C’):(x-3)^2+(y+9)^2=144

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương